เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 น. - 20.00 น.
  • |
  • contact@medmetic.com
  • |
  • +66 (0) 81-608-1177
  • |
Logo
Icon Call Icon Facebook Mobile Icon Facebook Mobile


ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล & เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำ Medmetic by Meko

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
– ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
– ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
– สามารถใช้ Google Drive, Calendar, Gmail, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้
– มีใจรักงานบริการ

หน้าที่ตำแหน่ง – ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. สร้างกลยุทธ์ จัดทำแผนกำลังคน และงบประมาณทางด้านการบริหารงานบุคคล
2. กำหนดนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ระบบสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง
– วางแผนกำลังพล
– สรรหา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน
5. ระบบการบรรจุ แต่งตั้ง
– บรรจุ แต่งตั้ง และย้าย/เลื่อนตำแหน่ง
– สร้างความก้าวหน้าในสายงาน
– อบรมปฐมนิเทศ
6. สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงานและมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานในอนาคต โดยร่วมมือกับผู้บริหารทุกฝ่าย
7. ให้คำปรึกษาพนักงานและผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานบุคคล

หน้าที่ตำแหน่ง – เจ้าหน้าที่บุคคล
1. การจัดทำทะเบียนประวัติ
– จัดทำทะเบียนประวัติ สถิติการมาทำงานและบันทึกข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน
2. การจัดสรรค่าตอบแทน และสวัสดิการ
– งาน Payroll บันทึกรายได้ รายหัก บริหารเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
– บริหารเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
– จัดทำสถิติการขาดงาน ลา มาสาย ของพนักงาน พร้อมทำรายงาน
– ดูแลงานสวัสดิการสำหรับพนักงาน (ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, การตรวจสุขภาพประจำปี, กิจกรรมต่างๆ)
– ดูแลจัดหาอุปกรณ์มาตราฐานสำหรับพนักงานใหม่ ตรวจสอบความครบถ้วนความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน จัดทำรายงาน
3. ระบบการประเมินการปฏิบัติงาน
– ประเมินผลงานพนักงานตามรอบเวลา
– กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบบริษัทและกฎหมายแรงงาน
4. การรักษาบุคลกรไว้ในองค์กร
– สำรวจความพึงพอใจ
5. สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงานและมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานในอนาคต โดยร่วมมือกับผู้บริหารทุกฝ่าย
6. ให้คำปรึกษาพนักงานและผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานบุคคล

ผู้จัดการสาขา & เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านความงาม ประจำ Medmetic by Meko

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา
– เพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความงาม
– วุฒิปริญญาตรี
– บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
– มีทักษะในการสื่อสารดี
– สามารถใช้ Microsoft Office ได้
– หากมีประสบการณ์งานด้านที่ปรึกษาด้านความงาม หรือสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ตำแหน่ง – ผู้จัดการสาขา
1. กำหนดแผนงานและยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ
2. บริหารทีมงานบุคลากรในสาขาให้มีระเบียบวินัย และมีประสิทธิภาพในการบริการ
3. บริหารงานและยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. สรุปรายงานการปฏิบัติงานด้านการขาย การต้อนรับ ผลการบริการ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และความต้องการของผู้รับบริการ

หน้าที่ตำแหน่ง – เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านความงาม
1. ต้อนรับ สอบถามประวัติทางการแพทย์จากลูกค้า
2. นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ พร้อมดูแลยอดขาย
3. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
4. ประสานงานนัดหมายทีมแพทย์และพยาบาล
5. บันทึกข้อมูลประวัติลูกค้าและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปรายงานการปฏิบัติงานด้านยอดขาย การบริการ และความต้องการของลูกค้า
7. ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

หน้าที่ตำแหน่ง Beauty Writer/Content Writer/นักเขียน
1.มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสวย ความงาม (ผิวหนัง ศัลยกรรม เครื่องสำอาง แฟชั่น และการดูแลตนเอง)
2.สามารถเขียนบนความ บทสัมภาษณ์และรีวิวบริการหรือผลิตภัณฑ์ในภาษาที่อ่านสนุก เข้าใจง่ายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
3.สามารถดูแลสื่อออนไลน์ได้ เช่น เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ
4.ควบคุมการออกแบบโพสและการวางรูปได้
5.หากมีประสบการณ์ทางด้านงานเขียนเกี่ยวกับความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ